„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
— Jan Amos Komenský

01

Prečo prísť?

Čo Vás čaká?

3 prednášky
9 workshopov

Naučíte sa ako urobiť hodinu zaujímavejšou pre Vás a žiakov, naučíte sa zvyšovať motiváciu u žiakov, aplikovať hry do vzdelávania, rozpoznať šikanu v triede, poskytovať vhodnú spätnú väzbu a mnoho ďalšieho.

Čo získate?

materiály, skúsenosti, osvedčenie o AV

Absolvovaním konferencie získate akreditované osvedčenie o aktualizačnom vzdelávaní v rozsahu 10 hodín, pracovné materiály, nové skúsenosti a kontakty.

Koho stretnete?

zaujímavých spíkrov a kolegov

Rober Čapek
Dávid Vrtaňa
Ivett Pavlis
Juraj Droppa
a mnoho ďalších

02

Aké prednášky a workshopy Vás čakajú?
08:00 – 09:00
Registrácia účastníkov s občerstvením a kávou

09:00 – 09:15
Otvorenie konferencie a príhovor účastníkom

09:15 – 10:00
PREDNÁŠKA

10:00 – 10:30
Coffee break

10:30 – 11:30
PREDNÁŠKA

11:30 – 12:30
PREDNÁŠKA
12:30 – 13:30
Obedová prestávka

13:30 -14:15
WORKSHOP

14:15 – 14:30
Coffee break

14:30 – 15:15
WORKSHOP

15:15 – 15:45
Coffee break

15:45 – 16:30
WORKSHOP

Robert Čapek: Aktivizujúca výučba alebo didaktická stratégia „lenivého učiteľa“ (prednáška)

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole za polovičnú námahu? Prednáška ukáže pedagógom, ako kvalitne vzdelávať a pritom zbytočne nestrácať energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne – a ešte mu pri tom stačí pracovať najmenej zo všetkých. Prednáška je postavená na základe praktických aplikácií filozofie, prezentovanej v knihe Líný učitel a na praktickú činnosť v triede.

Kamila Urban: Efektívne stratégie učenia sa (workshop)

Interaktívny workshop je určený pre učiteľov a učiteľky, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti a zručnosti v oblasti efektívneho učenia sa. Workshop sa zameria na koncept autoregulovaného učenia, ktoré umožňuje žiakom a študentom preberať aktívnu úlohu vo svojom učení prostredníctvom využívania aktívnych stratégií učenia a metakognitívnych stratégií plánovania, monitorovania, regulovania a hodnotenia vlastného učebného procesu. Workshop je navrhnutý tak, aby podporoval učiteľov a učiteľky v modelovaní týchto stratégií vo vlastnom vyučovaní.

Martina Totkovičová: Objavné učenie podporujúce nie len matematickú gramotnosť (workshop)

Motivovať žiakov k zmysluplnému učeniu sa nie je jednoduché. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je využívanie inovatívnych metód vzdelávania. Skúsenosti, ktoré žiak získava aktívne na základe vlastnej činnosti sú neprenositeľné, preto je dôležité ich implementovanie do vyučovacieho procesu. Pri oboznamovaní sa s novými, resp. fixovaní už získaných poznatkov, je dôležitý postoj k chybám. Interaktívny workshop bude o objavovaním a bádaní. Bude venovaný problematike rozvíjania matematickej gramotnosti a priestorových matematických predstáv žiakov mladšieho školského veku prostredníctvom úloh a problémov.

Juraj Droppa: Ako poskytovať formatívnu spätnú väzbu (workshop)

Účastníci si prakticky vyskúšajú rôzne formy hodnotenia. Budú spoločne hľadať také formy efektívnej spätnej väzby, ktorá podporuje učenie a posúva ho vpred. Workshop je zameraný na správne dodržiavanie zásad slovného hodnotenia a kľúčových stratégií formatívneho hodnotenia. Učitelia sa dozvedia nielen to, ako hodnotiť rozsah a kvalitu vedomostí, ale ako hodnotiť všetko, čo má byť vyučované – teda nielen osvojenie si pojmov a faktov, ale aj nadobudnutie spôsobilostí a zručností zo strany žiakov. Spoločne prídeme na to, čo je a čo nie je formatívne hodnotenie a prečo je dobré používať formatívne hodnotenie.

Ivett Pavlis: Hry na rozpoznanie a prevenciu šikany (workshop)

Na workshope vám predstavíme interaktívne hry, ktoré deti pripravia na rozpoznanie šikany, či už sa jedná o nich samotných, alebo šikanu u spolužiakov a kamarátov. Povieme vám o prostriedkoch, ako sa šikane postaviť. Ukážeme vám ako si v bezpečí riadenej hry môžete s deťmi vyskúšať, aké je to byť šikanovaný, znášať hanlivé slová, alebo urážky a hovoriť ich niekomu druhému, ako sa účinne brániť, kedy a koho poprosiť o pomoc. Povieme si, aká je moc jednotlivca a skupiny v tom negatívnom, ale predovšetkým v tom pozitívnom slova zmysle. Hry pomáhajú deťom odhaľovať šikanu v okolí a nebyť k nej ľahostajný.

Veronika Golianová (Impact Games): Ako pracovať s hrami na vyučovaní (workshop)

Poďte s nami objavovať potenciál hier ako kľúča k pútavému a efektívnemu učeniu. Ukážeme si, ako hry ovplyvňujú motiváciu a koncentráciu žiakov, ako nimi viete rozvíjať konkrétne zručnosti žiakov a pokryť plnenie vzdelávacích cieľov i medzipredmetových tém. Predstavíme si konkrétne hry (print&play i digitálne) vhodné na výučbu, vrátane tipov a návodov na doplnkové aktivity. Zažijete na vlastnej koži, ako hry dokážu oživiť výučbu a premeniť učenie na zábavu.

Čoskoro pribudnú ďalšie workshopy a prednášky.

03

Kto bude prednášať?

Robert Čapek

Lektor, učiteľ, didaktik, psychológ. Ako lektor pracuje pre vzdelávacie organizácie (KVIC, Schola Servis, Životné vzdelávanie, Taktik, Olchavova a ďalšie), tak predovšetkým pre samotné školy (zborovne) alebo iné inštitúcie. Témy, ktoré vzdeláva sú akreditované MŠ SR. Od roku 2000 lektoruje semináre pre zborovne základných a stredných škôl a vzdelávacie inštitúcie. Zaoberá sa pedagogicko – psychologickými témami, ako sú lenivý učiteľ, alternatívne výukové metódy, triedna klíma, hodnotenie a sebahodnotenie žiakov, odmeny a tresty v školskej praxi, vedenie triednej schôdzky a rozhovor s rodičom a ďalšie. Za školský rok lektoruje desiatky seminárov a školení, ku ktorým často vytvára aj metodické materiály a učebné texty. Bloguje na jeho stránke aj inde, vedie FB stránku Lenivý učiteľ, pre učiteľov realizuje aj webináre a píše knihy.

Dávid Vrtaňa

Je zakladateľ občianskeho združenia Mladý podnikavec, ktoré už vyše 10 rokov poskytuje inovatívne vzdelávacie workshopy pre žiakov na rôzne témy v oblasti finančnej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti, či marketingu, manažmentu, psychológie alebo podnikania. Okrem žiakov vzdeláva aj učiteľov ako učiť „inak“, moderne a inovatívne. Má mnoho dlhoročných skúseností v aplikovaní inovatívných a zážitkových metód do školského prostredia. Momentálne pôsobí ako stredoškolský a vysokoškolský učiteľ na Žilinskej univerzite. Je zapojený do jedinečného vzdelávacieho projektu Body language Academy, ktorý organizuje bývalý agent FBI a odborník na reč tela Joe Navarro. Počas svojej praxe zrealizoval výskum v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou v Martine na nákupné správanie.

Veronika Golianová

Je odborníčkou na kritické myslenie a mediálnu gramotnosť. Publikovaná akademička a absolventka prestížneho programu Community Solutions pre najbystrejšie líderky a lídrov z celého sveta. Má skúsenosti z medzinárodných organizácií Habitat for Humanity a Search for Common Ground. Posledné 4 roky sa venuje najmä vývoju digitálnych technológií s presahom na spoločenský dopad.

Jakub Žaludko

Je odborník na globálne vzdelávanie, antropológ a politológ. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Viedenskej univerzite a Uppsalskej univerzite vo Švédsku. Má desaťročné skúsenosti s prácou v národných a medzinárodných sieťach, vrátane Bridge 47, Ambrela, GENE Europe či UNESCO. Je tiež úspešný idea-maker, stratég a fundraiser, ktorý nafundraisoval už vyše 650 tisíc EUR.

Martina Totkovičová

Je absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, matematika a fyzika. Stredoškolské vzdelanie získala na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, kde neskôr pôsobila ako učiteľka matematiky a informatiky. Vo svojich 10-tich rokoch začala vnímať matematiku ako fascinujúcu vedu plnú nejasností a výziev, keď začala navštevovať experimentálnu triedu prof. Milana Hejného. Jeho neštandardný prístup k vyučovaniu matematiky, kladenie premyslených otázok na ktoré nikdy neponúkal štandardné odpovede ju priviedli k jej druhej vášni – didaktike matematiky. Popri náročnej práci šéfredaktorky a riaditeľky vydavateľstva  sa venuje učiteľskému povolaniu nepretržite od vysokej školy.

Kamila Urban

Je samostatnou výskumnou pracovníčkou (IIa) na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na katedre psychológie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Českej republike, kde prednáša kurzy vývinovej a edukačnej psychológie. Jej výskumné zámery sa sústreďujú na kognitívny, jazykový a najmä metakognitívny vývin detí od predškolského veku a autoregulované učenie v školskom veku. V roku 2015 absolvovala študijný pobyt na University of Bern v Švajčiarsku, kde vyvíjala nástroje na zisťovanie metakognitívnych schopností detí predškolského veku pod vedením prof. Claudie Roebers a Dr. Van Loon, ktoré adaptovala na slovenské prostredie a výskumne ďalej vyvíjala. V roku 2021 získala Fulbrightovo štipendium na výskumnú stáž a pôsobila na North Carolina State University v USA, kde spolupracovala s prof. Johnom Nietfeldom na vývoji online metakognitívneho vzdelávacieho prostredia.

Juraj Droppa

Juraj Droppa je zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Škola u Filipa, Banská Bystrica – Škola, ktorá mení svet. Pôsobí v školstve 19 rokov. Začínal ako zriaďovateľ (Škola u Filipa), nasledoval manažér (vytváranie podmienok pre činnosť školy) a napokon začal vyučovať občianku náuku. Baví ho prijímať výzvy, prekonávať prekážky, reagovať na potreby detí a búrať mýty vo vzdelávaní.

Ivett Pavlis

Je zakladateľkou a organizátorkou konferencie Rodič ľavou zadnou. Prináša rodičom zážitkové vzdelávanie, inšpiráciu a pravidelné workshopy. Občas sníva, ale stojí nohami pevne na zemi. Je veľký profesionál, s veľkým srdcom ochotným pomôcť iným, keď o pomoc stoja. Pre vlastné bytie potrebuje vnútornú slobodu a vysoko zakorenené hodnoty dobra a práva na rovnaký štart do života. Chce zmeniť svet malými krokmi cez pozitívne príklady a motivovať svoje okolie k vzdelávaniu.

04

Ako sa zúčastniť?

V cene vstupenky na konferenciu je obed, coffee breaky + občerstvenie, študijné materiály, uvítací balíček a akreditované osvedčenie o aktualizačnom vzdelávaní v rozsahu 10 hodín. V cene nie je zahrnuté ubytovanie. V prípade záujmu o ubytovanie nás prosím kontaktujte individuálne v správe alebo telefonicky.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko/názov školy/názov firmy
Ulica a číslo
PSČ
Mesto/obec
IČO
DIČ
IČ DPH
GDPR
Marketing

05

Máte záujem byť vystavovateľom?
Máte záujem mať vlastný stánok s Vašimi produktami alebo službami priamo na konferencii DNA učiteľa 2024? Ak áno, vyplňte nasledovný kontaktný formulár a my Vám pošleme cenovú ponuku pre partnerov konferencie. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 948 110 122.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR

06

Máte otázky? Kontaktujte nás.

SPOLUPRÁCE, PARTNERI
Ing. Samuel Hrnčiar
samuel.hrnciar@mladypodnikavec.sk
+421 948 110 122

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Mgr. Simona Hrudálová
simona.hrudalova@mladypodnikavec.sk
+421 948 440 200

07

Kde sa stretneme?

Hotel Slovakia
Antona Bernoláka 3231/2A
010 01 Žilina

08

Kto je súčasťou konferencie?

ORGANIZÁTORI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Zmena programu a miesta konania konferencie vyhradená. Organizátor má právo na zmenu programu a miesta konania konferencie.

Návrat hore